poniedziałek, 30 lipca 2012

28. Odwracanie pozycji w podążaniu za trendem – alternatywne wzoryW poprzedniej części podane były wzory definiujące elementarne zyski bądź straty wynikające z zastosowania odwracania pozycji w strategii podążania za trendem. Przyjęte zostały założenia o określaniu poziomu odwrócenia na początku interwału czasowego. Ponadto poziom tej jest wyznaczany relatywnie do kursu Open w danym interwale. Teraz będziemy kontynuować te rozważania, po drodze zatrzymując się na krótko aby omówić alternatywny sposób wyrażania podanych poprzednio formuł.

Jak pisałem poprzednio, podane wzory nie są specjalnie trudne – podstawowe działania arytmetyczne w czterech przypadkach, w zależności od pozycji początkowej oraz warunku nieosiągnięcia lub osiągnięcia poziomu odwrócenia. Jak można łatwo zauważyć, w tym drugim przypadku wyrażenia zawierają pewne powtarzające się składniki. Dokładnie właśnie poziom odwrócenia występuje dwukrotnie w każdym ze wzorów. W pierwszej sytuacji, czyli przy zleceniu odwracającym pozycję krótką na długą, jest to początkowy kurs ASK z dodanym parametrem t czyli odległością do pokonania. W drugiej natomiast, kiedy odwracamy pozycję długą na krótką jest to początkowy kurs BID pomniejszony o ten sam parametr t.

To banalne spostrzeżenie pozwala przekształcić wzory do nieco prostszych postaci. Dokonujemy więc prostego grupowania składników i rozstawiamy inaczej nawiasy. W ten sposób wzory wyglądają teraz jak poniżej.

czwartek, 26 lipca 2012

27. Stop Loss odwracający pozycję – wzory na zyski i stratyW poprzedniej części dotarliśmy wreszcie do ilościowego ujęcia zagadnienia odwracania pozycji w strategii podążania za trendem. Zaczęliśmy od podstawowego aspektu, jakim jest liczbowe określenie warunków, przy których pozycja pozostaje niezmieniona jak również tych, których spełnienie implikuje odwrócenie pozycji na przeciwną. Teraz przyszedł czas na część właściwą, czyli wyznaczenie wartości zysków lub strat, jakie wiążą się z każdą z tych sytuacji.

Podtrzymujemy oczywiście stale założenie o tym, że poziom odwrócenia jest ustalany na początku interwału czasowego i obowiązuje aż do jego końca. A wartość liczbowa tego poziomu jest determinowana poprzez parametr t określający jego odległość powyżej (w przypadku przejścia Short->Long) lub poniżej (dla Long->Short) kursu otwarcia czyli Open.

poniedziałek, 23 lipca 2012

26. Odwracanie pozycji poprzez Stop Loss w strategii podążania za trendemPo ogólnych rozważaniach dotyczących rodzajów zleceń i typów strategii przychodzi pora na ich ścisłe ujęcie w postaci wzorów. Umożliwi to badanie ich własności i ilościową ocenę działania. Zaczniemy od przykładowej strategii podążającej za trendem. Jak wzmiankowałem, podejście podążające jest typowe i powszechnie stosowane wśród uczestników rynku Forex. Ale oczywiście realizować je można na wiele sposobów – poniżej zaproponuję jeden z nich.

Jak napisałem wcześniej, zamiar odwrócenia pozycji realizuje się poprzez jednoczesne złożenie zleceń Stop Loss oraz zlecenia otwierającego na tym samym poziomie – odpowiednio Buy Stop lub Sell Stop, w zależności od bieżącej pozycji. Oczywiście zlecenia nie muszą zostać zrealizowane. Zależy to od przebiegu kursu w danym horyzoncie czasowym, w którym zlecenia obowiązują. Ten horyzont może wyznaczać np. pojedynczy interwał czasowy.

I to jest właśnie pierwsze założenie proponowanej strategii – poziom odwrócenia jest ustalany na początku interwału czasowego i obowiązuje niezmieniony aż do jego końca. Oznacza to w istocie, że decyzję o swoim działaniu gracz podejmuje raz, na podstawie dostępnych dlań danych z wszystkich poprzedzających interwałów oraz kursu początkowego interwału bieżącego. Dalsze ruchy, aż do końca interwału wykonuje Rynek. Celowo napisałem ten wyraz z wielkiej litery, aby podkreślić jego rolę jako drugiego uczestnika tej gry. Ale niekoniecznie przeciwnika.

czwartek, 19 lipca 2012

25. Rezerwa kapitału – propozycja oszacowaniaW dwu pierwszych częściach składających się na te rozważania poruszałem kwestię doboru kwoty niezbędnej do utrzymania otwartej pozycji w kontekście dźwigni. Czyli jak się mają minimalne wymagania kapitału gracza do realnych wymagań , dyktowanych przez zmienność kursów par walutowych. Minimalne wymogi ze strony brokera, plasujące się zwykle na poziomie 1% (a nawet mniej) gwarantują zwykle jedynie szybkie wyzerowanie stanu konta.

Jak wskazałem w przytoczonym przykładzie liczbowym, pozycja, docelowo (czyli w perspektywie tygodnia) zyskowna, w trakcie jego trwania przynosiła chwilowe straty. Gracz, który przy jej otwarciu posiada na rachunku brokerskim jedynie kwotę minimalną do zapewnienia wymagań ze strony brokera, skazuje się na rychłą utratę wpłaconych środków. Rezerwa kapitału, której posiadanie jest oczywiste, musi być wyznaczona na podstawie jakichś kryteriów. Poniżej proponuję jedno z nich.

Oczywistym faktem jest, że przy strategii polegającej na otwarciu pozycji na początku tygodnia i utrzymywaniu jej do jego końca, zasadniczym czynnikiem ryzyka jest odchylenie kursu pary walutowej w trakcie trwania tego tygodnia od kursu początkowego. Oczywiście, w przypadku gracza zajmującego pozycję długą jest to odchylenie w dół, czyli różnica O-L, natomiast dla zajmującego pozycję krótką będzie to H-O. Obie te wartości są liczbami nieujemnymi, co wprost wynika z definicji kursów OHLC.

poniedziałek, 16 lipca 2012

24. Dźwignia na Forex – jak dobrać rezerwę kapitału?W poprzedniej części poruszyłem istotną kwestię związaną z zarządzaniem kapitałem. Kwestię dźwigni, zwanej też czasami lewarem. Wskazałem przy tym, posługując się przykładem liczbowym, że kwota wymagana przez brokera do otwarcia pozycji jest bardzo mała, wynosi przeważnie 1% jej całkowitej wartości. Stwarza to dla gracza pokusę otwierania pozycji o dużej wartości w stosunku do posiadanych zasobów pieniężnych – w celu maksymalizacji zysków. Jednak nie wolno przy tym zapominać o związanym z tym ryzyku.

Pozycję nie wystarczy otworzyć – trzeba ją potem utrzymywać tak, aby w przyszłości zrealizować zysk z jej zamknięcia. Ponieważ tak zyski jak i straty wynikające z jej utrzymywania są rozliczane na bieżąco, nietrudno zauważyć że w przypadku pozycji długiej spadek kursu pary walutowej będzie skutkować pobieraniem pieniędzy z rachunku klienta.

W rozpatrywanym przykładzie pokazałem hipotetycznego gracza, który dysponując kwotą 50 PLN otwiera długą pozycję 0.01 lota na parze USDPLN przy kursie ASK wynoszącym 3.1809. Nietrudno policzyć, że nadwyżka kapitału gracza powyżej kwoty wymaganej przez brokera wynosi 50 – 31.81 = 18.19 PLN. Zobaczmy zatem na ile może ona wystarczyć, jak wielkie odchylenia kursu w przeciwną stronę względem wzrostowej wytrzyma rachunek gracza?

czwartek, 12 lipca 2012

23. Dźwignia na ForexChciałbym teraz poruszyć istotną kwestię związaną z zarządzaniem kapitałem. Kwestię dźwigni, zwanej też czasami lewarem.

Nawiązuję tutaj do elementarnego przykładu opisanego w tym tekście - zajmując pozycję długą gracz zyskał 20.40 PLN z 0.01 lota. Wskazuję, że nie rozpatrujemy tutaj żadnych zleceń obronnych – niniejszy przykład ma wskazać pojedynczy aspekt skutków finansowych wynikających z utrzymywania otwartej pozycji.

W charakterze ilustracji przytaczam poniżej wykres notowań USDPLN od 9.04.2012 do 13.04.2012 z Admiral Markets. Wykres OHLC na interwale godzinowym.


poniedziałek, 9 lipca 2012

22. Jakie zlecenia stosować? Adekwatne do strategiiKilka ostatnich odcinków dotyczyło typów zleceń stosowanych przy zamykaniu (przez ucinanie strat lub realizację zysków ) jak i otwieraniu pozycji. Przy tej ostatniej okazji wspomniałem, że jednoczesne zamknięcie pewnej pozycji i otwarcie przeciwnej do niej na tym samym poziomie określa się jako odwrócenie pozycji. Nazwa intuicyjnie zrozumiała i oddaje sens tej operacji. Ale pytanie brzmi: czy ta operacja realnie sens w ogóle ma? I jakie są jej praktyczne aspekty?

Zagadnienie jest niebanalne i aby znaleźć rzetelną odpowiedź należy zacząć od ogólnych koncepcji zajmowania pozycji na rynku Forex. Zaznaczam przy tym, że oczywiście mówimy tutaj o podejściu algorytmicznym czyli takim, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie ściśle określonych reguł, dających się zapisać w formie usystematyzowanej. A efekty stosowanych strategii można wyznaczyć na podstawie obliczeń.

Funkcjonują tutaj dwa odmienne podejścia. W pierwszym z nich gracz obserwuje kurs pary walutowej, wyznacza odpowiednie wskaźniki i statystyki, a kiedy zostaną spełnione określone wcześniej przez niego kryteria wejścia na rynek, zajmuje pozycję na nim. Długą lub krótką – stosownie do przyjętych przez siebie reguł.

czwartek, 5 lipca 2012

21. Stopy i limity służą również do otwierania pozycjiW poprzednich dwóch tekstach omawiałem sposoby zamykania pozycji poprzez zlecenie obronne, czyli ucinanie strat, jak również zlecenie z limitem służące do realizacji zysków. No tak, ale z zyskiem czy stratą – aby pozycję zamknąć należy ją najpierw otworzyć. Teraz zatem omówię parę kwestii technicznych związanych z tym tematem.

Generalnie są dwa sposoby składania zlecenia otwarcia pozycji. Może to nastąpić w trybie natychmiastowym – wówczas zostanie to dokonane po kursie jaki obowiązywał w danym momencie. Dokładniej rzecz ujmując, w chwili realizacji zlecenia, która ma miejsce nieco później - czasami kilka sekund. W czasie tych kilku sekund kurs może zmienić wartość i być może poziom, na jakim pozycja została otwarta nie będzie satysfakcjonujący dla inwestora. Zjawisko to określa się jako poślizg cenowy i zazwyczaj przynosi negatywne efekty w postaci obniżenia skuteczności strategii.

Poniżej pokazany jest przykład widoku okna zlecenia w programie MetaTrader z wybraną opcją realizacji natychmiastowej. Widoczny jest tam między innymi podgląd notowań pary walutowej. Określa się też wielkość pozycji mierzoną w lotach. Przycisk Sprzedaj odpowiada zajęciu pozycji krótkiej, natomiast Kup – pozycji długiej. Przy czym, jak wiadomo, zajęcie pozycji krótkiej odbywa się o kursie BID, natomiast długiej – ASK. Bieżące wartości tych kursów są wypisane czcionką o dużym rozmiarze – dla jak największej czytelności.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Take Profit – zlecenie z limitem, ale i limitem zyskówPoprzednim razem omawiałem elementarne kwestie związane ze zleceniem Stop Loss, zwanym czasami też zleceniem obronnym. Służy ono, jak pisałem, do ograniczania strat z pojedynczej transakcji. Jednak strata, choć ograniczona zawsze jest stratą czyli tym czego nie lubimy. Dzisiaj zatem krótkie omówienie zlecenia Take Profit, którego sama nazwa powinna wywołać uśmiech radości na obliczu gracza forexowego.

Zlecenie to nazywane jest również zleceniem z limitem kursu. Jego idea jest dość naturalna i intuicyjnie zrozumiała. Sens jego można zobrazować poprzez analogie z rynku konsumenckiego. Przy zakupie pewnych dóbr, towarów lub usług, nabywca zwykle stawia pewne górne granice cen, jakie jest skłonny zapłacić za swój zakup. Podobnie przy sprzedaży – dolny limit ceny jest tutaj dość naturalnym wymogiem sprzedawcy towaru bądź dostawcy jakiejś usługi.

Ten typ zlecenia jest dobrze znany i zrozumiały dla inwestorów mających doświadczenie w operowaniu na rynku akcji. W przypadku kupna akcji zlecenie z górnym limitem ceny jest naturalne. Było ono zawsze dostępne od samego początku funkcjonowania giełd papierów wartościowych, nawet w okresie sprzed systemu notowań ciągłych czyli przy jednolitym kursie dnia. Oczywiście podobnie jak zlecenie z dolnym limitem ceny stosowane przy sprzedaży akcji.